O NÁS ...

Materská škola na Sásovskej ceste sa začala stavať v roku 1961 na mieste bývalej ľudovej školy svojpomocne, brigádnicky, obyvateľmi vtedajšej dediny. Prvé deti nastúpili do novej budovy a jej prevádzka sa začala v roku 1964.  Je najstaršou materskou školou v lokalite Sásová, práve v tomto roku to bude 56 rokov od jej založenia, ale história hovorí, že školské priestory neboli vždy veľmi vyhovujúce. Od začiatku jej pôsobenia boli v prevádzke dve triedy materskej školy a jedna trieda jaslí,  pracovali 4 učiteľky,  jedna zdravotná sestra a jedna pestúnka. Postupom času sa počet tried menil aj počet zamestnancov. V roku 1968 sa zrušili jasle a vytvorila sa trojtriedna materská škola. Pre mimoriadne veľký záujem zo strany rodičov v priestoroch bývalej zborovne sme vytvorili štvrtú triedu. 

Prvou riaditeľkou bola pani Júlia Erneková, potom Edita  Hromadová, neskôr ju vystriedala pani Anna Sršňová a v súčastnosti je pani riaditeľkou Milada Ursínyová.

 Od roku 1981 až do roku 1984 sa realizovala prestavba pivničných priestorov na šatne detí, plynofikácia kotolne. Vytvorenie vhodnej materskej školy s príslušenstvom bola iniciatívou pani riaditeľky Edity Hromadovej. Nakoľko zub času sa prejavil aj na budove a priestoroch našej materskej školy, z hľadiska vytvorenia zdravého a bezpečného priestoru pre pobyt detí, bolo potrebné zrealizovať opravu a rozsiahlu údržbu interiéru a exteriéru materskej školy. S revitalizáciou exteriéru, realizáciou  dopravného ihriska v spolupráci sponzorov, rodičovskej verejnosti a  s väčšou rekonštrukciou budovy sa začalo pod vedením súčasnej riaditeľky materskej školy Milady Ursínyovej. V posledných rokoch 2016-2019 zriaďovateľ investoval značné finančné prostriedky do rekonštrukcie interiéru budovy materskej školy, kuchyne, ako aj kompletnej rekonštrukcie plynovej kotolne, rozvodov a vykurovacích telies.   

Pamätáme si mnohé udalosti, kultúrneho, športového charakteru, tvorivých aktivít, ktoré zanechali príjemné spomienky u všetkých zúčastnených.

Súčasťou areálu je školská záhrada, tvorí ju rozsiahly trávnatý  areál s množstvom zelene. Príjemné prírodné prostredie ponúka deťom vhodné podmienky na zážitkové učenie,  zdravý životný štýl s množstvom aktivít na rozvoj ich pohybových zručností pri pobyte vonku.

                                       

Interiér školy a tried svojim vybavením  vytvára deťom hrové kútiky, podmienky na edukačné aktivity, experimentovanie, tvorivosť vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku.

 

Dnes sme modernou materskou školou, ktorá poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti vo vekovo heterogénnych triedach v moderných, podnetných priestoroch vhodných na vlastnú realizáciu detí s prihliadnutím na ich individualitu osobnosti. V súčasnosti si  vytvorila v širokej verejnosti pozitívny imidž, stala sa vyhľadávanou materskou školou nielen v lokalite Sásová – Rudlová, ale aj v širokom okolí.

V konkurencii môže obstáť len dobrá materská škola, ktorá poskytne nové i osvedčené zaužívané postupy vo svojej práci, možnosť tvorivosti, upúta výnimočnosťou, špecifikáciou zamerania,  škola rodinného typu s vekovo  heterogénnou triedou .

V prvom rade dobrou kvalitou práce, dostatočným vybavením učebných pomôcok s  vkusným detským zariadením., kde sa vytvára priestor pre tvorivosť a kreativitu dieťaťa. V našom prípade neostalo nič na náhode. Imidž školy nám vylepšuje rodinný spôsob výchovy, diferencovaný prístup orientovaný na dieťa s cieľom vychovávať a vzdelávať ho v súlade s jeho individuálnymi osobitosťami, rozvíjať jeho talent a  prirodzenosť na jeho vedomostnej úrovni.

 

Vzdelávanie detí sa realizuje formou  školského  vzdelávacieho programu – Kráľovstvo radosti, šťastia a pohody, formou projektov.

Profilácia materskej školy   ---      Materská škola rodinného typu.

 Vízia - Mať takú materskú školu, z ktorej sa deťom nechce ísť domov.

Vytvárať dieťaťu  flexibilné podnetne bohaté prostredie, aby každé dieťa malo príležitosť tvorivo realizovať svoje túžby, predstavy, aby sa malé sny stali veľkými .

Projekty a programy  školy

 • Metamorfózna didaktika
 • Enviromentálna výchova – kamaráti s prírodou
 • Dramatická výchova v materskej škole
 • Srdce na dlani – prosociálny program
 • Dopraváčik – dopravná výchova
 • IKT- integrácia digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní
 • Žijeme zdravo
 • Jazda na poníkoch – Hipoterapia
 • Zdravý životný štýl – otužovanie / bazén/, sezónne činnosti
 • Oboznamovanie detí s cudzím jazykom - AJ
 • Plavecký výcvik
 • Lyžiarsky výcvik