POPLAtKY ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

Výška poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole určuje zriaďovateľ  MŠ - Mesto Banská Bystrica

VZN č.15/2022 o určení výšky príspevkov na školy a školské zariadenia

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole bezhotovostne, t.j. prevodom na bankový účet v ČSOB banke na číslo účtu: SK6875000000004017146637 a to mesačne vždy do 10. dňa v mesiaci sumou vo výške:

  • všetky deti od 3 do 5 rokov veku s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica, s trvalým pobytom mimo mesta Banská Bystrica, deti do dovŕšnia 3 rokov veku - 32,00 €

Poplatok je možné uhrádzať jednorázovo alebo vytvorením trvalého príkazu.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky;
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi;
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu;
  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom;
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.