MESIAC - SEPTEMBER

 

 

ŠKOLA   NAŠA

 

 KAMARÁTKA

Vitaj v kráľovstve hier

Chodníček, kde ma zavedieš- bydlisko, okolie MŠ

Kto sa o mňa stará- profesie

Jeseň prichádza- dozrievanie ovocia

 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU

          Štruktúra obsahového celku Škola naša kamarátka je rámcovo orientovaný prioritne na podporu adaptácie detí na materskú školu, začleňovanie detí do kolektívu, zoznámenia sa s novým kolektívom a zamestnancami, postupné orientovanie sa a vnímanie okolia. Zároveň sa zameriavame na uvedomovanie si vlastnej identity dieťaťa vo vzťahu k sebe a ostatným, akceptovaniu nových pravidiel v skupine, prejavovaniu spolupatričnosti s inými deťmi pri spoločných hrách a činnostiach, ktorými sa budeme riadiť v každodennom živote. Našim zámerom je oboznamovať deti so svojim bydliskom, najbližším okolím a okolím MŠ, taktiež oboznámiť ich s rôznorodosťou profesií v MŠ a jej zamestnancami. Postupne sa vedieť orientovať v aktuálnych zmenách v prírode, uvedomiť si zmenu ročného obdobia a následne objavovať jeho charakteristické znaky.

Vzdelávacie štandardy

Jazyk a komunikácia                  

Komunikačné konvencie

·         Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými.  

·         Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom.

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Matematika a práca s informáciami  

Geometria a meranie

·         Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...) opíše polohu objektu, umiestni predmet podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie predmetu na určené miesto.

·         Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na danú tému.

Logika

·         Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a príroda                                  

                               

Vnímanie prírody

·         Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia.

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a spoločnosť

 

Režim dňa

·         Opíše režim dňa.

Orientácia v okolí

·         Opisuje interiér a exteriér materskej školy alebo inej známej budovy.

·         Opisuje známe trasy na základe orientačných bodov.

·         Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom okolí a účel, na ktorý slúžia (napr. obchod, polícia, pošta, lekárska ambulancia a iné podľa lokálnych podmienok).

 

Ľudia v blízkom a širšom okolí

·         Oslovuje menom rovesníkov v triede.

·         Predstaví sa deťom i dospelým.

 

Prosociálne správanie

·         Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti.

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a svet práce

 

Materiály a ich vlastnosti

·         Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.

 

Konštruovanie

·         Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.

 

Remeslá a profesie

·         Pozná niektoré tradičné remeslá (napr. tehliarstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo, prútikárstvo).

·         Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ, policajt...).

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Umenie a kultúra

 

Hudobná výchova

 

     Percepčné činnosti

·         Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, pohybom alebo inými umeleckými výrazovými prostriedkami.

 

Hudobno-pohybové činnosti

·         Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom. 

·         Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách.

 

Výtvarná výchova

     Výtvarné činnosti s tvarom na ploche

·         Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.

     Výtvarné činnosti s farbou

·         Hravo experimentuje s farbami.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

 

 

Zdravie a pohyb

 

Pohyb a telesná zdatnosť

·         Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, ľah.

·         Ovláda správnu techniku chôdze a behu.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti

Ø  Hry- rolové, námetové, dramatické – pantomíma, upokojujúce a uvoľňujúce činnosti

Ø  Hry zamerané na sebapoznávanie

Ø  Hry na utváranie triedneho spoločenstva

Ø  Tvorba pravidiel triedy

Ø  Metóda lona

Ø  Zážitkové učenie

Ø  Experimentovanie

Ø  Vychádzky do okolia, tvorba mapy okolia

Ø  Budova priateľstva, symbolické vyjadrenie spoločenstva

Ø  Cvičenie citovej improvizácie

Ø  Učenie príbehom- MD- Krajina ovocníčkov a Zeleninové kráľovstvo

Ø  Grafomotorické činnosti

Ø  Výtvarné činnosti

Ø  Recitácia riekaniek

Ø  Spevácke činnosti

     Ostatné stratégie  sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky.

Odporúčané učebné zdroje

Ø  Interiér a exteriér materskej školy

Ø  Bábky, maňušky, rekvizity

Ø  Didaktický materiál- profesie, remeslá, budovy

Ø  Zásobníky triedy

Ø  Zborníky pracovných listov

Ø  Stavebnice -lego, cheva,

Ø  Logiko primo- autokorektívne karty

Ø  Literatúra, encyklopédie z knižnice triedy

Ø  Projekt ZMENA- metamorfózna didaktika-( MD)

 

     Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok a sú využívané priebežne počas celého roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky.

Poznámky

Trvanie približne mesiac  v týždenných a v dvojtýždenných  intervaloch.

 

 

MESIAC – OKTÓBER

 

BABIČKINA

 

 ZÁHRADKA

 

Komôrka starej mamy

Hráme sa s prírodou

S vetrom o preteky

Lesným chodníčkom

 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU

V obsahom celku Babičkina záhradka sa zameriavame na poznávanie rôznorodosti prírody a jej aktuálnych zmien spôsobených zmenou ročného obdobia, prostredníctvom priameho pozorovania, skúmania a objavovania na základe vlastného zážitku, počas pobytu vonku na školskej záhrade a vychádzok do blízkeho okolia materskej školy. Zameriavame sa rozvíjanie poznatkov o prírode, plodov v záhrade, v lese, na lúkach a v parkoch, rozpoznávania počasia a jeho zmien. Deti sa oboznamujú s významom starostlivosti o prírodné prostredie a praktickým využívaním prírodných zdrojov pre životné potreby človeka pri uskladnení ovocia a zeleniny. Prostredníctvom tém a pod tém bližšie spoznávajú druhy ovocia, zeleniny, zvierat, vtákov, lesných a parkových plodov. Zároveň si budujú ochranárske postoje k okoliu a aj k svojmu zdraviu, osvojovaním si zdravého životného štýlu prijímaním vitamínov, pohybom a športovaním v prírode. U detí sa postupne sa zameriavame na rozvíjanie matematického myslenia pri triedení, usporadúvaní, klasifikácií, číselných operáciách a základov algoritmického myslenia, logiky. Dôležitou súčasťou pre deti sú umelecko expresívne hry a činnosti, estetické vnímanie pri výtvarných a hudobných činnostiach, bádateľské aktivity, experimentovnie s farbami, kde deti zapájajú vyššie poznávacie procesy.

Vzdelávacie štandardy

Jazyk a komunikácia                             

Porozumenie explicitného významu textu – slovná zásoba

·         Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr. opisom, použitím synonymických výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda použitím antoným a i.).

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Matematika a práca s informáciami  

Čísla a vzťahy

·         V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných objektov s určeným počtom

 

Logika

·         Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).

·         Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na danú tému.

 

Práca s informáciami

·         Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok, ktorá simuluje pravouhlý pohyb v štvorcovej sieti, vie pomocou tlačidiel prejsť určenú trasu a to aj s prekážkami, pri tom zbiera a ukladá určené predmety, dodržiava správne poradie činností. Naraz dokáže naplánovať až 4 kroky takejto cesty.

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a príroda                                  

                               

Vnímanie prírody

·         Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných znakov.

 

Rastliny

·         Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a húb.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a spoločnosť

 

Orientácia  v čase

·         Pozná ročné obdobie, príp. mesiac svojho narodenia.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a svet práce

 

Technológie výroby

·         Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne používaných výrobkov.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Umenie a kultúra

 

Hudobná výchova

     Percepčné činnosti

·         Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, pohybom alebo inými umeleckými výrazovými prostriedkami.

 

Hudobno-pohybové činnosti

·         Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom. 

·         Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách.

 

Výtvarná výchova

     Výtvarné činnosti s tvarom na ploche

·         Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.

     Výtvarné činnosti s farbou

·         Hravo experimentuje s farbami.

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Zdravie a pohyb

 

Zdravie a zdravý životný štýl

·         Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti

Ø  Hry- rolové, námetové, dramatické – pantomíma, upokojujúce a uvoľňujúce činnosti

Ø  Hry zamerané na sebapoznávanie

Ø  Hry na utváranie triedneho spoločenstva

Ø  Tvorba pravidiel triedy

Ø  Metóda lona

Ø  Zážitkové učenie

Ø  Experimentovanie

Ø  Vychádzky do okolia, tvorba mapy okolia

Ø  Budova priateľstva, symbolické vyjadrenie spoločenstva

Ø  Cvičenie citovej improvizácie

Ø  Učenie príbehom- MD- Krajina ovocníčkov a Zeleninové kráľovstvo

Ø  Grafomotorické činnosti

Ø  Výtvarné činnosti

Ø  Recitácia riekaniek

Ø  Spevácke činnosti

 

     Ostatné stratégie  sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky.

Odporúčané učebné zdroje

Ø  Interiér a exteriér materskej školy

Ø  Bábky, maňušky, rekvizity

Ø  Didaktický materiál- profesie, remeslá, budovy

Ø  Zásobníky triedy

Ø  Zborníky pracovných listov

Ø  Stavebnice -lego, cheva,

Ø  Logiko primo- autokorektívne karty

Ø  Literatúra, encyklopédie z knižnice triedy

Ø  Projekt ZMENA- metamorfózna didaktika-( MD)

 

     Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok a sú využívané priebežne počas celého roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky.

 

Poznámky

 

Trvanie približne mesiac  v týždenných a v dvojtýždenných  intervaloch.

 

 

MESIAC – NOVEMBER

 

LÚĆIME SA

 

S  JESEŇOU

 

Ľudské telo- moja továreň

Doktor výživa

Bezpečnosť na ceste- cesta nie je ihrisko

Príprava zvierat na zimu

 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU

Obsahové zloženie tém nadväzuje na predošlé témy, ktoré sú zároveň rozšírené o poznávanie ľudskej bytosti, človeka, ako jedného z predátorov žijúcich v prírodnom prostredí od ktorého je závislý. Rozširujeme poznanie detí o chápanie významu starostlivosti o vlastné zdravie prostredníctvom zdravej výživy, dodržiavania zdravého životného štýlu a zároveň dbania o vlastnú bezpečnosť pri využívaní cestnej komunikácie počas prechádzok a hier. Deti pozvoľna poznávajú jednotlivé súvislosti medzi rastlinnou, živočíšnou a zároveň ľudskou prípravou na zimu prostredníctvom príbehov, hier, diskusií a sledovaním náučných filmov na danú tému.  

Vzdelávacie štandardy

Jazyk a komunikácia                             

Porozumenie explicitného významu textu – slovná zásoba

·         Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr. opisom, použitím synonymických výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda použitím antoným a i.).

·         Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu.

 

Porozumenie implicitného významu textu

·         Uvažuje nad informáciami prezentovanými prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, porovnáva ich s vlastnou skúsenosťou a s tým, čo vie z iných zdrojov.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Matematika a práca s informáciami  

Čísla a vzťahy

·         Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom.

 

Logika

·         Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti.

·         Rozumie pojmom a spojeniam vzor, pravidlo, je to pravda, nie je to pravda, viac, menej, rovnako, najviac, najmenej, veľa, málo.

·         Rozumie pojmom rovnaký, taký istý, iný, odlišný, merať, dĺžka, vzdialenosť, dlhší a kratší, širší a užší, vyšší a nižší, hrubší a tenší, najdlhší a najkratší, najširší a najužší, najvyšší a najnižší, najhrubší a najtenší.

 

Meranie a geometria

·         Rozumie pojmom merať, dĺžka, vzdialenosť.

·         Odmeria vzdialenosť a určený rozmer predmetu (v skutočnosti, aj na obrázku) odhadom a pomocou určenej aj zvolenej neštandardnej jednotky (krok, dlaň, pomocný predmet). Výsledok merania vysloví počtom použitých

jednotiek merania (v obore do 10).

·         V skupine telies identifikuje kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.

 

Práca s informáciami

·         Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok, ktorá simuluje pravouhlý pohyb v štvorcovej sieti, vie pomocou tlačidiel prejsť určenú trasu a to aj s prekážkami, pri tom zbiera a ukladá určené predmety, dodržiava správne poradie činností. Naraz dokáže naplánovať až 4 kroky takejto cesty.

Človek a príroda                                  

                               

Živočíchy

·      Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše (lesnú zver)

·      Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov (pohyb, dýchanie, stárnutie a pod.)

·      Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.

·      Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.

 

Človek

·      Opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách (hlava, oči, viečka, obočie, ústa, zuby, jazyk, nos, uši, krk, rameno, lakeť, predlaktie, päsť, dlaň, zápästie, prsty, chrbát, hrudník, brucho, stehno, koleno, lýtko, členok, päta).

·      Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela, dýchanie, trávenie, pohyb, krvný obeh, zmyslové vnímanie.

·      Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia infekčného ochorenia (napr. nekýcham na druhého) a vzniku zubného kazu (čistím si zuby).

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a spoločnosť

 

Dopravná výchova

·         Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou.

·         Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa chodcov a cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov.

·         Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov.

·         Pozná význam vybraných dopravných značiek.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a svet práce

 

Materiály a ich vlastnosti

·         Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna a pod.).

·         Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov.

 

Konštruovanie

·         Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.

 

Remeslá a profesie

·         Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ, policajt).

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Umenie a kultúra

 

Hudobná výchova

 

Rytmické činnosti

·         Realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam.

 

Výtvarná výchova

·         Kreslí postavu.

·         Kresbou vyjadruje hlavné časti postavy.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Zdravie a pohyb

 

Zdravie a zdravý životný štýl

·         Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka.

·         Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia.

·         Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Ø  Námetová hra ,, Lekári“, ,,Záchranári“, ,,Policajti“

Ø  Kreslenie, modelovanie ľudskej a zvieracej postavy

Ø  Skladanie ľudského tela – puzzle

Ø  Skúmanie ľudského tela pomocou fonendoskopu a mikroskopu, lupy

Ø  Projekt ,, Zdravé zúbky“

Ø  Internet- sprostredkovanie živého pozorovania TANAP

Ø  Prezeranie encyklopédií ľudského tela

Ø  Príbehy o zvieratkách

Ø  Učenie príbehom – metamorfózna didaktika

 

     Ostatné stratégie  sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky.

 

Odporúčané učebné zdroje

 

Ø  Obrázky zvierat, encyklopédie zvierat

Ø  Puzzle

Ø  Maňušky zvierat

Ø  Divadelné čiapky

Ø  Robotická včielka Bee Bot, podložka

Ø  Pracovné listy

Ø  Omaľovánky

Ø  Modely – trojrozmerné pomôcky (ľudského tela)

Ø  Odpadový a výtvarný materiál

Ø  Náučné filmy – internet o zvieratách

Ø  Náučné príbehy o ľudskom tele ,,Bol raz jeden život“

Ø  Náučný príbeh ,,Becepáčik“

Ø  CD- Miro Jaroš ,, Ako si čistíme zúbky“

Ø  Metamorfózna didaktika – príbeh

 

     Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok a sú využívané priebežne počas celého roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky.

 

Poznámky

 

Trvanie približne mesiac  v týždenných a v dvojtýždenných  intervaloch.

 

 

 

MESIAC – DECEMBER

 

ČARO

 VIANOC

Mikulášska nádielka

Čas sviatočný - Advent

Vianoce a ich čaro

 

 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU

Všetky činnosti obsahového celku Čaro Vianoc smerujú k prežívaniu spoločného zážitku a vianočnej atmosféry, kde si deti osvojujú tradície, utvárajú si systém hodnôt spojený s hodnotami našej kultúry a vlastnej rodiny, uvedomiť si vlastnú identitu a rešpektujúc identitu iných ľudí. Zároveň si deti osvojujú kultivované správanie a dodržiavaním základných pravidiel slušného správania, s vnímaním pozitívnych a negatívnych emócií, pričom dieťa usmerňujeme a pripravujeme do spoločenského života v duchu tradícií, porozumenia, tolerancie, priateľstva medzi všetkými ľuďmi, národmi, etnickými a náboženskými skupinami. Vedieme deti k pochopeniu obdarovania iných, rodinnej súdržnosti a taktiež k podieľať sa na príprave sviatkov v materskej škole a doma.

Vzdelávacie štandardy

Jazyk a komunikácia                             

Artikulácia a výslovnosť

·         Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny.

 

Znalosť žánrov a jazykových prostriedkov písanej reči

·         Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fikciou a skutočnými príbehmi zo života.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Matematika a práca s informáciami  

Čísla a vzťahy

·         Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom.

·         Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje.

 

Logika

·         Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo pravidla jednoduchú postupnosť objektov.

·         Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a príroda                                  

                               

Prírodné javy

·         Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania (svetlo, tieň, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila, pohyb).

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a spoločnosť

 

Ľudské vlastnosti a emócie

·         Identifikuje pozitívne ľudské vlastnosti.

·         Identifikuje negatívne ľudské vlastnosti.

·         Rozlišuje dobré a zlé správanie.

·         Obdarí iných.

 

História okolia

·         Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a svet práce

 

Užívateľské zručnosti

·         Vhodne používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Umenie a kultúra

 

Hudobná výchova

     Vokálne činnosti

·         Spieva piesne a riekanky.

 

Percepčné činnosti

·         Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, pohybom alebo inými umeleckými výrazovými prostriedkami.

 

     Hudobno-pohybové činnosti

·         Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom.

·         Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách.

 

Výtvarná výchova

     Výtvarné činnosti s tvarom na ploche

·         Dotvára tvary kresbou (maľbou).

 

Výtvarné činnosti s farbou

·         Porovná niekoľko základných technik maľovania.

 

Spontánny výtvarný prejav

·         Používa rôzne maliarske nástroje.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou

 

Zdravie a pohyb

 

Pohyb a telesná zdatnosť

·         Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, kotúľanie atď.

·         Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné kroky na hudobný sprievod.

·         Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

 

 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Ø  ,,písanie“ list pre Ježiška

Ø  zhotovenia stromčeka vianočných želaní

Ø  príprava vianočnej besiedky

Ø  osvojovanie si básní, piesní, dramatizácie príbehov, tančekov

Ø  tvorivé dielne- príprava medovníkov, zhotovovanie darčekov

Ø  výtvarný, pracovný a odpadový materiál

Ø  zdobenie interiéru materskej školy – výtvarné, pracovné činnosti,

Ø  tvorivé hry, navrhovanie výzdoby

Ø  hry na upevnenie triedneho spoločenstva

Ø  vzájomné obdarúvanie

Ø  učenie príbehom – metamorfózna didaktika  (Vianoce – vianočný príbeh)

Ø  spevácke činnosti, recitácia, rytmizácia

Ø  hodobno-pohybové činnosti

Ø  pregramotné spôsobilosti ,,čítanie“ obrázkov

Ø  kombinačné hry s číslami, predmetmi, geometrickými tvarmi

Ø  konštruktívne hry so stavebnicami

 

     Ostatné stratégie  sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky.

 

Odporúčané učebné zdroje

 

Ø  vianočné ozdoby, vianočný stromček

Ø  adventný kalendár

Ø  CD nosič s tematikou vianočných piesní a kolied

Ø  kostýmy na vianočnú besiedku

Ø  omaľovánky, pracovné listy

Ø  videokamera, fotoaparát

Ø  zborníky básní a piesní so zimnou tematikou

Ø  Metamorfózna didaktika- Vianočný príbeh

 

     Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok a sú využívané priebežne počas celého roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky.

Poznámky

Trvanie približne mesiac  v týždenných a v dvojtýždenných  intervaloch.

 

 

MESIAC – JANUÁR

 

SNEHOVÉ

 

KRÁĽOVSTVO

 

Nový rok- časové vzťahy,

Mesiac a hviezdy

Zima a jej čaro

Fujavica, metelica- zimné športy, odev

Živá a neživá príroda

 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU

         

          Prostredníctvom pohybových aktivít a hier so snehom sa v tematickom celku Snehové kráľovstvo deti priamo zúčastňujú pozorovania, skúmania a objavovania základných zákonitostí fyzikálnych a prírodných javov. Zameriavame sa na utváranie postojov k zdravému životnému štýlu, pozitívnemu vzťahu k pohybu v chladnejšom počasí, podporujeme ich vo vykonávaní sezónnych športov. Prehlbujeme poznatky a základné predstavy o prevencii voči chorobám, zodpovednosti a starostlivosti voči zdraviu a bezpečiu ako aj ľudí a zvierat v zimnom období. Postupne si osvojujú časové pojmy, pozorujú zmeny v prírode, poznávajú vlastnosti rôznych materiálov.

Vzdelávacie štandardy

Jazyk a komunikácia                             

Porozumenie explicitného významu textu – slovná zásoba

·         Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalostí, deja, faktov, informácií a i).

 

Grafomotorické predpoklady písania

·         Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov (horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá a stojatá osmička).

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Matematika a práca s informáciami  

Čísla a vzťahy

·         V obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu určí počet predmetov v skupine a vytvorí skupinu predmetov s určeným počtom.

·         Pre dve skupiny objektov určí, kde je viac a kde menej objektov podľa zisteného počtu objektov v skupinách (do 10 prvkov v skupine).

 

Geometria a meranie

·         Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 3 až 4 predmety.

·         Zistí (aj len hmatom), pomenuje a približne vymodeluje guľu, kocku, valec.

 

Logika

·         Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.

·         Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti.

·         Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).

 

 

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a príroda                                  

                               

Vnímanie prírody

·         Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.

·         Rozpráva o pozorovateľných zmenách v prírode, ktoré nastávajú v dôsledku zmien ročných období.

 

Živočíchy

·         Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov (pohyb, dýchanie, stárnutie a pod.)

·         Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.

·         Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.

 

Neživá príroda

·         Opíše Zem ako súčasť vesmíru.

 

Prírodné javy

·         Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a spoločnosť

 

Orientácia v čase

·         Opíše režim dňa.

·         Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca a roka.

·         Vie, že čas sa meria hodinami.

·         Správne používa pojmy včera, dnes a zajtra.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

 

Človek a svet práce

 

Užívateľské zručnosti

·         Vhodne používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Umenie a kultúra

 

Hudobná výchova

     Rytmické činnosti

·         Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 aj v 3/4 takte.

 

Výtvarná výchova

     Výtvarné činnosti s tvarom na ploche

·         Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar.

Výtvarné činnosti s farbou

·         Hravo experimentuje s farbami.

 

Spontánny výtvarný prejav

·         Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.

 

     Synestézia (medzizmyslové vnímanie)

·         Frotážuje rôzne povrchy. Rozlišuje rôzny charakter povrchov.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Zdravie a pohyb

 

Zdravie a zdravý životný štýl

·         Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka.

·         Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie.

Sezónne aktivity a kurzy

·         Ovláda na elementárnej úrovni základné lyžiarske zručnosti.

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Ø  Hry so snehom

Ø  Maľovanie a kreslenie do snehu

Ø  Starostlivosť o vtáky v zime – zhotovovanie vtáčej búdky

Ø  Bádateľské aktivity – pozorovanie procesov premien skupenstiev vody

Ø  Sánkovanie. kĺzanie, bobovanie,

Ø  Lyžiarsky kurz

Ø  Počúvanie (pozeranie) rozprávky ,,Snehová kráľovná“, ,,Rukavička“

Ø  Učenie príbehom – metamorfózna didaktika  ,,Domček, domček kto v tebe býva?“

 

     Ostatné stratégie  sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky.

 

Odporúčané učebné zdroje

 

Ø  Detské encyklopédie vesmír

Ø  Detské encyklopédie o zvieratách

Ø  Vtáčia búdka, krmivo

Ø  CD nosič so zvukmi vtákov

Ø  Pexesá zvieratá

Ø  Interaktívna tabuľa- projekty na danú tému

Ø  Internet- priame pozorovanie vtáctva a zvierat v zime TANAP

Ø  CD – DVD- rozprávky Snehová kráľovná

Ø  Projekt metamorfóznej didaktiky – Zmena

 

     Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok a sú využívané priebežne počas celého roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky.

 

Poznámky

 

Trvanie približne mesiac  v týždenných a v dvojtýždenných  intervaloch.

 

 

MESIAC – FEBRUÁR

 

VESEĽME  SA 

NA  FAŠIANGY

Mestečko geometrovo- geometrické tvary

Fašiangy

Naše zdravie

Ľudia a ich práca, pracovné predmety

 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU

 

      Obsahový celok Veseľme sa na fašiangy sa zameriava na oboznamovanie sa detí s ľudovými tradíciami- oslava Fašiangov a s prežívaním radosti zo spoločenských udalostí. Smeruje k rozvíjaniu kultivovaného estetického a umeleckého prejavu, vytvára priestor pre sebavyjadrenie dieťaťa prostredníctvom rôznych foriem umenia, má možnosť rozvíjania vlastného tvorivého potenciálu s využitím poznatkov o geometrických tvaroch. Vytvára priestor pre zdieľanie radosti pre pocit spolupatričnosti s ľuďmi aj so svetom. Zároveň vedie dieťa k uvedomovaniu si dôležitosti starostlivosti o svoje zdravie, vyhľadanie lekára pri ochorení, chrániť seba aj druhých pri príznakoch signalizujúcich stav choroby a zmeny vo svojom organizme. Prostredníctvom hrových činností má dieťa možnosť poznávať, rozlišovať a prežívať rôzne pracovné profesie s využitím pracovných nástrojov.

Vzdelávacie štandardy

Jazyk a komunikácia                             

Znalosť žánrov a jazykových prostriedkov písanej reči

·         Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou a prózou (básničkou) a prozaickými žánrami.

·         Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá.

·         Uvedie jednoduché príklady dôležitosti písanej reči.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou

Matematika a práca s informáciami  

Geometria a meranie

·         V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník

·         Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik trojuholník

·         Určí (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje guľu, kocku, valec

 

Logika

·         Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo pravidla jednoduchú postupnosť

·         Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti

·         Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo nakreslenej postupnosti obrázkov. Predmety môžu byť celkom odlišné, alebo sa líšia iba farbou či veľkosťou.

Človek a príroda                                  

                               

Rastliny

·         Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si   význam ich konzumácie pre správnu výživu.

Človek a spoločnosť

 

História okolia

·         Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou

Človek a svet práce

 

Materiály a ich vlastnosti

·         Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.

 

Remeslá a profesie

·         Pozná niektoré tradičné remeslá (napr. tehliarstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo, prútikárstvo.)

·         Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ, policajt...).

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Umenie a kultúra

 

Hudobná výchova

 

     Percepčné činnosti

·         Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev učiteľky.

·         Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, pohybom alebo inými umeleckými výrazovými prostriedkami.

 

     Hudobno-pohybové činnosti

·         Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom.

·         Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách.

 

Výtvarná výchova

     Výtvarné činnosti s tvarom na ploche

·         Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Zdravie a pohyb

 

Zdravie a zdravý životný štýl

·         Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy

·         Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia

·         Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie

 

 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Ø  Percepčné činnosti – počúvanie a estetické vnímanie rôznych žánrov hudby (opera, pop, rock...)

Ø  Hudobno-pohybové činnosti, tanečné

Ø  Aktívne vnímanie a prežívanie tanečného umenia (balet, moderný tanec, ľudový, klasický, etno tanec..)

Ø  Príprava na karneval a karneval

Ø  Výtvarné a pracovné činnosti- tvorba fašiangových masiek a výzdoby triedy a interiéru MŠ

Ø  Grafomotorické vcičenia

Ø  Artikulačné, rečové a rytmické hry

Ø  skladanie mozaiky

Ø  konštrukčné a manipulačné činnosti

Ø  kombinované hry s číslami a s geometrickými tvarmi

Ø  kreslenie a zdokonaľovanie čŕt postavy

Ø  učenie príbehom- metamorfózna didaktika

Ø  zobrazenia zdravej a nezdravej výživy

Ø  pyramída zdravia

 

     Ostatné stratégie  sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky.

 

Odporúčané učebné zdroje

 

Ø  Karnevalové masky

Ø  CD nosič s hudobnými ukážkami rôznych hudobných žánrov

Ø  CD nosič s detskými tanečnými nahrávkami

Ø  Rekvizity a inscenačné činnosti

Ø  Projekt metamofóznej didaktiky – príbeh

Ø  Pexeso- ovocie, zelenina

Ø  Obrázky zdravej a nezdravej výživy

 

     Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok a sú využívané priebežne počas celého roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky.

Poznámky

Trvanie približne 4 týždne v týždenných a v dvojtýždenných  intervaloch.

 

 

 

MESIAC – MAREC

 

ČO  SA  SKRÝVA

V  KNIHÁCH

Kniha moja kamarátka

Starostlivosť o izbové kvety

Vítanie jari – Morena

Jar a jej prekvapenie

 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU

Cieľom obsahového celku je pozorovať prebúdzajúcu sa prírodu v  prechode zimy do jari. Prostredníctvom literárneho bohatstva  pestovať v deťoch vzťah ku knihám . Poznávať svet okolo nás pozorovaním a využívaním dostupných  médií. Pripravovať sa na príchod Veľkej noci. Cieľom témy Kniha moja kamarátka objavovať bohatstvo ľudovej slovesnosti, pestovať vzťah ku knihe, chápať základné vlastnosti mravnosti, rozvíjať citový život detí .Uvedomovať si, že knihy sú aj zdrojom získavania rôznych informácií a poznatkov. Cieľom témy Jar a jej prekvapenie je pozorovať, bádať a hľadať  prvé zmeny v prírode zapríčinené prechodom z jedného do druhého ročného obdobia. . Rozvíjať v deťoch pocit spolužitia so živou prírodou. Cieľom témy   Vítanie jari- Morena sa zameriame  na poznanie, porozumenie  a chápanie ľudových zvykov a tradícií.

Vzdelávacie štandardy

Jazyk a komunikácia                             

Chápanie formálnych charakteristík písanej reči

·         Používa knihu správnym spôsobom

·         Identifikuje niektoré písmená abecedy

·         Na základe ilustrácie rozpráva svoj vlastný príbeh

·         Pri činnostiach s knihou rozumie a aktívne (primeraných ekvivalentoch) používa výrazy ako autor, kniha, spisovateľ.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

 

Znalosť žánrov a jazykových prostriedkov písanej reči

·         Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou a prózou (básničkou) a prozaickými žánrami.

·         Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá.

·         Uvedie jednoduché príklady dôležitosti písanej reči.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Matematika a práca s informáciami  

Logika

·         Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí) jednoduchých tvrdení.

 

Práca s informáciami

·         Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok vie kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať obrázky.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a príroda                                  

                               

Neživá príroda

·         Uvedie príklady, kde všade sa v prírode nachádza voda.

·         Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka.

·         Opisuje význam pôdy pre rastliny, živočíchy a človeka.

·         Vie, že pôda obsahuje rôzne živé, odumreté a neživé súčasti.

 

Rastliny

·         Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.

·         Uvedie niektoré životné prejavy rastlín (napr. klíčenie, rast, rozmnožovanie a pod...).

 

Prírodné javy

·         Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).

 

Vnímanie prírody

·         Uvedomuje si meny v prírode počas roka

·         Identifikuje prvky počasia a realizuje krátkodobé pozorovania zmien v počasí

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a spoločnosť

 

História okolia

·         Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry.

 

 

Základy etiky

·         Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijatého správania.

·         Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým.

·         Používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a svet práce

 

Konštruovanie

·         Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu.

·         Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov.

·         Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.

·         Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.

·         Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.

Umenie a kultúra

 

Hudobná výchova

 

Hudobno-dramatické činnosti

·         Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby prostriedkami hudobnej dramatiky.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Výtvarná výchova

 

Vnímanie umeleckých diel

·         Reaguje výtvarnými prostriedkami na výtvarné dielo.

 

Výtvarné činnosti s tvarom v priestore

·         Skladá priestorovú zostavu z rôznych materiálov.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

 

Zdravie a pohyb

 

 

Úplne voliteľné učiteľkou

 

 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Ø  Zhotovenie Moreny

Ø  Bádateľaké aktivity (experimentovanie)- zameranie na pozorovanie zmien v prírode

Ø  Bádateľské aktivity (historické, deskriptívne) so zameraním na históriu a rôznorodosť slávenia sviatkov v rôznych krajinách, či rodinách

Ø  Enviromentálne projekty a aktivity

Ø  Pozorovanie a skúmanie biologických procesov klíčenia a rastu rastlín v záhradke a okolí

Ø  Pozorovanie a skúmanie biologických procesov klíčenia a rastu rastlín v črepníku

Ø  Predčitateľská gramotnosť- ,, čítanie“ príbehov podľa obrázkov

Ø  Učenie príbehom- metamorfózna didaktika

 

     Ostatné stratégie  sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky.

Odporúčané učebné zdroje

 

Ø  Bábka Moreny

Ø  Detská literatúra- rôzne žánre

Ø  Zobrazenia (rastliny, živočíchy, príroda v čase)

Ø  Kvetinová záhradka v materskej škole

Ø  Detské záhradné náradie

Ø  Širšie okolie materskej školy (záhradky domov v okolí, zalesnená časť, lúčne porasty)

Ø  Projekt metamorfóznej didaktiky

 

     Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok a sú využívané priebežne počas celého roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky.

Poznámky

Trvanie približne mesiac  v týždenných a v dvojtýždenných  intervaloch.

 

 

 

 

MESIAC – APRÍL

 

 SLNIEČKO SA ZOBUDILO

 

Zajkove šibačky

Hospodársky dvor- Dunčo a jeho kamaráti

Hospodársky dvor- zvieratá a ich mláďatá

Tam kde hniezdia vtáky

 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU

Obsahový celok Slniečko sa zobudilo je zameraný na rozmanitú aktuálnosť tém, ktoré vystihujú rôznorodosť javovo, dejov a historických súvislostí v danom mesiaci. Cieľom témy Zajkove šibačky sú veľkonočné sviatky, kde sa deti oboznamujú s ľudovými tradíciami vo svojom regióne.  Aktivity sú zamerané na aktívnu účasť detí na výzdobe triedy, kraslíc, veľkonočných pozdravov. Téma hospodársky dvor obsahuje poznávanie domáci zvierat, kde sa naučia rozlišovať, ktoré zvieratá sú domáce a ktoré voľne žijúce ich mláďatá a aký úžitok z nich môže mať človek. V tomto obsahovom celku sa z detí stávajú malí hospodári na gazdovskom dvore kde sa príroda prebúdza k životu a na dvore sa objavujú noví obyvatelia. Dramatizáciou, piesňami a básničkami si deti osvojujú pohyb a reč zvierat. Prostredníctvom výtvarných a pracovných činností deti spoznávajú premeny prírody pod vplyvom postupného otepľovania. Zároveň sú témy zamerane na výskyt vtákov a ich hniezdenie.

Výkonové  štandardy

Jazyk a komunikácia                             

Chápanie formálnych charakteristík písanej reči

·         Rozčlení zvolené slová na slabiky.

·         Vyčlení začiatočnú hlásku slova.

Matematika a práca s informáciami  

Čísla a vzťahy

·         Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje.

 

Geometria a meranie

·         Na základe pokynov daných pomocou symbolov ↓, ←, →, ↑ (alebo pomocou iných dohodnutých symbolov pre pohyb v štvorcovej sieti) sa dokáže pohybovať v štvorcovej sieti.

Človek a príroda                                  

                               

Živočíchy

·         Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše (hospodárske zvieratá).

·         Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu.

·         Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúva ich.

·         Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.

 

Prírodné javy

·         Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a spoločnosť

 

História okolia

·         Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a svet práce

 

Užívateľské zručnosti

·         Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi

·         Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu

·         Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje v dielni či v záhrade

·         Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov.

Umenie a kultúra

 

Hudobná výchova

     Hudobno-pohybové činnosti

·         Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách.

 

     Percepčné činnosti

·         Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev učiteľky.

 

Výtvarná výchova

     Výtvarné činnosti s tvarom v priestore

·         Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju.

 

     Výtvarné činnosti s farbou

·         Ovláda niekoľko techník maľovania.

 

     Spontánny výtvarný prejav

·         Používa rôzne maliarske nástroje

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Zdravie a pohyb

Pohyb a telesná zdatnosť

·         Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Ø  Prezentovať, že nie všetci rovnako oslavujú a prežívajú sviatky Veľkej noci

Ø  Recitácia veľkonočných riekaniek

Ø  ,,vyrábanie“ symbolov jari a Veľkej noci, zdobenie interiéru

Ø  Orientovanie sa v detských encyklopédiách

Ø  Plnenie pracovných listov

Ø  Upevňovanie výtvarných techník

Ø  Kreslenie, maľovanie, modelovanie hospodárskych zvierat

Ø  Vytvorenie mapy SR

Ø  Hudobno-pohybové hry s danou tematikou

Ø  Vychádzka do okolia

Ø  Učenie príbehom – metamorfózna didaktika

 

     Ostatné stratégie  sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky.

Odporúčané učebné zdroje

 

Ø  Encyklopédie

Ø  Zborníky, zásobníky s danou tematikou

Ø  Pracovné listy

Ø  Detská mapa Slovenska

Ø  Obrázkový materiál na danú tému

Ø  Atlas SR

Ø  CD nosič s nahrávkou hymny

Ø  Zástava SR

Ø  Mapy

Ø  IT- prezentácie na danú tému

Ø  Internet- zdroje k daným témam

Ø  Projekt metamorfóznej didaktiky

 

     Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok a sú využívané priebežne počas celého roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky.

 

 

 

 

 

MESIAC – MÁJ

 

 

VEĽKÉ SRDIEČKA

 

Mama, ocko a ja – v kruhu veľkej rodiny

Ja som Slovák ty Slovenka

Rozkvitnutá lúka

Pri potoku a rybníku

 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU

V mesiaci máj, ktorý je charakteristický mesiacom lásky sa dostáva deťom vytváranie priestor na rozvíjanie citových postojov k rodine, vzťahov k rodinným príslušníkom dôležitým vzťahom matky a dieťaťa, otca a dieťaťa. Deti prežívajú atmosféru osláv Dňa matiek, aktívne sa zúčastňujú na príprave a uvedomujú si hodnotu lásky. Zároveň sú témy zamerané na poznanie života vodných živočíchov a vodného vtáctva, života hmyzu na lúkach, významu zberu liečivých rastlín a vnímania rozmanitosti farebných kombinácií lúčnych kvetov. Deti na základe priameho pozorovania prírody majú možnosť experimentovať s farbami spoznávať ich vlastnosti, možnosti miešania farieb, vznik nových odtieňov a vytvárania svojich rôznych tvorivých výtvarných prác. Uvedomovanie si svojej národnej príslušnosti, patriotizmu, národného povedomia a poznávania krajiny, v ktorej sa narodili a žijú so svojou rodinou si deti prehlbujú v téme Ja som Slovák ty Slovenka, ktorá sa zároveň viaže so spomienkami na prežitú históriu starých rodičov, s priblížením života počas oslobodzovania krajiny od okupantov. Deti sa na elementárnej úrovni oboznamujú s historickými udalosťami svojej vlasti.

Výkonové štandardy

Jazyk a komunikácia                             

Artikulácia a výslovnosť

·         Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny.

 

Znalosť žánrov a jazykových prostriedkov písanej reči

·         Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou (básničkou) a prozaickými žánrami.

 

Fonologické procesy a fonologické uvedomovanie

·         Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu krátkeho literárneho útvaru rytmickým sprievodom.

·         K zvolenému slovu uvedie slovo, ktoré sa s ním rýmuje.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Matematika a práca s informáciami  

Čísla a vzťahy

·         Bez zisťovania počtu predmetov manipuláciou rozdelí skupinku na 2 alebo 3 skupinky s rovnakým počtom.

 

Geometria a meranie

·         Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie obrysov či identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na jednoduchej mape).

·         Odmeria vzdialenosť a určený rozmer predmetu (v skutočnosti, aj na obrázku) odhadom a pomocou určenej aj zvolenej neštandardnej jednotky (krok, dlaň, pomocný predmet). Výsledok merania vysloví počtom použitých jednotiek merania (v obore do 10).

·         Odhadom aj meraním porovná dva predmety podľa veľkosti určeného rozmeru (dĺžka, výška, šírka, hrúbka). Výsledok porovnania vysloví pomocou stupňovania prídavných mien (dlhší, kratší, širší, nižší, užší...).

Človek a príroda                                  

                               

Rastliny

·         Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.

·         Uvedie niektoré životné prejavy rastlín (napr. klíčenie , rast, rozmnožovanie a pod.).

·         Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastliny.

 

Živočíchy

·         Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.

·         Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov.

 

Neživá príroda

·         Uvedie príklady, kde všade sa v prírode nachádza voda.

·         Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka.

·         Na príkladoch opisuje význam pôdy pre rastliny, živočíchy a človeka.

·         Vie, že pôda obsahuje rôzne živé, odumreté a neživé súčasti.

 

Prírodné javy

·         Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb) .

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a spoločnosť

 

Ľudia v blízkom a širšom okolí

·         Vymenuje členov blízkej rodiny, identifikuje príbuzenské vzťahy v blízkej rodine.

·         Opíše aktuálne emócie

·         Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým

 

História okolia

·         Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry

 

Geografia okolia

·         Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, rieka, jazero.

·         Pozná najznámejšie prírodné krásy našej vlasti, napr. Vysoké Tatry alebo Dunaj.

·         Rozpozná štátne symboly Slovenskej republiky – zástava, hymna.

·         Vymenuje niektoré historicky významné lokálne objekty, napr. hrad, zámok.

·         Spoznáva významné dominanty hlavného mesta Bratislavy (napr. hrad, rieku Dunaj).

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a svet práce

 

Materiály a ich vlastnosti

·         Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna a pod.).

·         Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

 

Umenie a kultúra

 

Hudobná výchova

 

     Vokálne činnosti

·         Spieva piesne a riekanky.

·         Rozlišuje známe aj neznáme zvuky a identifikuje ich.

 

     Hudobno-pohybové činnosti

·         Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách.

 

Hudobno-dramatické činnosti

·         Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby prostriedkami hudobnej dramatiky.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Výtvarná výchov

·         Kresbou vyjadruje hlavné časti postavy.

·         Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Zdravie a pohyb

 

Pohyb a telesná zdatnosť

·         Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné kroky na hudobný sprievod.

·         Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi, rýchle zmeny polôh.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

 

 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Ø  recitácia básni ku dňu Matiek

Ø  spevácke činnosti zamerané na oslavu dňa Matiek

Ø  námetové, konštruktívne a didaktické hry

Ø  pohybové a relaxačné cvičenie

Ø  darček pre mamičku

Ø  bádateľské aktivity

Ø  vychádzka do okolia

Ø  zbieranie liečivých rastlín a určovanie byliniek

Ø  pozorovanie vodných živočíchov

Ø  pozorovanie vtáctva- hniezdenie, kŕmenie mláďat

 

     Ostatné stratégie  sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky.

Odporúčané učebné zdroje

 

Ø  pracovný a výtvarný materiál

Ø  detská literatúra

Ø  magnetofón a CD prehrávač

Ø  didaktické pomôcky

Ø  detské skladačky, stavebnice rôzneho druhu

Ø  obrázky k danej téme

Ø  mapa, atlas

Ø  internet TANAP

Ø  školská záhrada

Ø  potok v dedine

 

     Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok a sú využívané priebežne počas celého roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky.

Poznámky

Trvanie približne mesiac  v týždenných a v dvojtýždenných  intervaloch.

 

 

MESIAC – JÚN

 

ZEM MODRÁ

PLANÉTA

 

Zem modrá planéta- exotické zvieratá

Holá, holá leto volá

Dovidenia predškoláci

Cestujeme na dovolenku

 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU

           V obsahom celku Zem modrá planéta majú deti možnosť rozvíjania sa na elementárnej úrovni v témach exotických a lesných zvierat, ktoré žijú na našej planéte, s pevninami, oceánmi a morami, ktoré majú možnosť deti či už navštíviť so svojimi rodičmi počas dovolenie na ktorých majú možnosť vidieť rôznorodosť prírody, kultúry národov, farebnosti pleti obyvateľov, gastronomického vyžitia alebo sa oboznamujú s nimi pomocou detských encyklopédií, rôznych časopisov, internetu. Preto zameriavame tento obsahový celok na to aký je svet rozmanitý, čo nás obklopuje. Dramatizáciou, piesňami a básničkami sa deti učia ako sa zvieratá pohybujú a aké zvuky vydávajú. Pomocou pokusov zisťujú aké látky sa na zemi nachádzajú. Spoznávajú prírodné javy, ktoré udržujú našu planétu obývateľnú. Poznávajú dopravné prostriedky prostredníctvom ktorých sa môžeme presúvať a cestovať.

Výkonové štandardy

Jazyk a komunikácia                             

Artikulácia a výslovnosť

·         Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny.

 

Koncept tlače a znalosť knižných konvencií

·         Identifikuje niektoré písmená abecedy.

 

Grafomotorické predpoklady písania

·         Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia (vertikálne línie, horizontálnej línie, krivky, slučky).

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Matematika a práca s informáciami  

Čísla a vzťahy

·         V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.

·         Pomocou čísloviek a predložiek opíše polohu objektu, umiestni predmet podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie predmetu na určené miesto, dokreslí obrázok podľa pokynov, dá pokyn na dokreslenie obrázka na určené miesto.

 

Geometria a meranie

·         Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.

·         Určí (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje guľu, kocku, valec.

·         Odhadom aj meraním porovná dva predmety podľa veľkosti určeného rozmeru (dĺžka, výška, šírka, hrúbka). Výsledok porovnania vysloví pomocou stupňovania prídavných mien (dlhší, kratší, širší, nižší, užší...).

·         Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 3 až 4 predmety. Túto skutočnosť vysloví pomocou slov s predponou naj (najdlhší, najkratší, najužší, najtenší ...).

 

Logika

·         Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).

 

Práca s informáciami

·         Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok vie pomocou tlačidiel prejsť určenú trasu a to aj s prekážkami, pri tom zbiera a ukladá určené predmety, dodržiava správne poradie činností. Naraz dokáže naplánovať až 4 kroky takejto cesty.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a príroda                                  

                               

Vnímanie prírody

·         Vymenuje ročné obdobia.

·         Identifikuje prvky počasia a realizuje krátkodobé pozorovania zmien v počasí.

·         Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.

 

Živočíchy

·         Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše (vodné živočíchy, exotické živočíchy)

 

Neživá príroda

·         Uvedie príklady, kde všade sa v prírode nachádza voda.

·         Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka.

·         Uvedie príklady javov, v ktorých je možné vnímať prítomnosť vzduchu (Vie že sme obklopení vzduchom).

·         Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania.

·         Opíše Zem ako súčasť vesmíru.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a spoločnosť

 

Dopravná výchova

·         Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov.

·         Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a svet práce

 

Materiály a ich vlastnosti

·         Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Umenie a kultúra

 

Hudobná výchova

 

     Vokálne činnosti

·         Spieva piesne a riekanky.

·         Rozlišuje známe aj neznáme zvuky a identifikuje ich.

 

 

     Percepčné činnosti

·         Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev učiteľky.

 

     Hudobno-pohybové činnosti

·         Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách.

 

Hudobno-dramatické činnosti

·         Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby prostriedkami hudobnej dramatiky.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Výtvarná výchova

 

     Výtvarné činnosti s tvarom na ploche

·         Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.

·         Spája časti obrázkov lepením.

 

Spontánny výtvarný prejav

·         Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Zdravie a pohyb

 

Zdravie a zdravý životný štýl

·         Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie.

 

Pohyb a telesná zdatnosť

·         Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné kroky na hudobný sprievod.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

 

 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Ø  spoznávanie živočíchov, kreslenie, modelovanie, maľovanie exotických zvierat

Ø  Bádateľské aktivity na poznávanie rôznych krajín a národov

Ø  Tvorba kníh (metódy praktickej činnosti – práca s papierom)

Ø  Tvorba zemegule

Ø  Tvorba a riešenie labyrintov

Ø  Recitácia básni k rozlúčke s predškolákmi

Ø  Využívanie informatívnych a komunikatívnych prostriedkov

 

     Ostatné stratégie  sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky.

Odporúčané učebné zdroje

 

Ø  Detská encyklopédia zvierat

Ø  Dopravné situácie v okolí materskej školy

Ø  Detská autorská a ľudová literatúra

Ø  Zobrazenia (exotické krajiny, zvieratá, dopravné prostriedky...)

Ø  Vybrané časti z dokumentárnych filmov o iných krajinách, národoch, kultúrach

 

     Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok a sú využívané priebežne počas celého roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky.

Poznámky

Trvanie približne mesiac  v týždenných a v dvojtýždenných  intervaloch.

 

 

MESIAC – JÚL- AUGUST

 

 

DOBRODRUŽNÉ LETO

 

Indiánske leto

Každý deň, ako sen

Hry, šport a letná zábava

Pripraviť sa, pozor, štart

 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU

 

            Obsahový celok dobrodružné leto zahŕňa nadobudnuté poznatky detí z predchádzajúcich tematických celkov. Deti si hravou formou, prostredníctvom zážitkového učenia, bádateľských aktivít, športových činností a hier opakujú, upevňujú celoročné získané informácie a poznatky. V rámci prázdninovej činnosti sú pre deti zaraďované individuálne, ľubovoľne hry a hrové činnosti.

Výkonové štandardy

Jazyk a komunikácia                             

Porozumenie explicitného významu textu – slovná zásoba

·         Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr. opisom, použitím synonymických výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda použitím antoným a i.).

 

Grafomotorické predpoklady písania

·         Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia (vertikálne línie, horizontálnej línie, krivky, slučky).

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Matematika a práca s informáciami  

Čísla a vzťahy

·         V obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu určí počet predmetov v skupine a vytvorí skupinu predmetov s  určeným počtom.

·         Bez zisťovania počtu predmetov manipuláciou rozdelí skupinku na 2 alebo 3 skupinky s rovnakým počtom.

 

Geometria a meranie

·         Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...) opíše polohu objektu, umiestni predmet podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie predmetu na určené miesto.

·         Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie obrysov či identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na jednoduchej mape).

·         Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 3 až 4 predmety. Túto skutočnosť vysloví pomocou slov s predponou naj (najdlhší, najkratší, najužší, najtenší ...).

 

Logika

·         Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí) jednoduchých tvrdení.

·         Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a príroda                                

Prosociálne správanie

·         Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a spoločnosť

 

Dopravná výchova

·         Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov.

 

Ľudské vlastnosti a emócie

·         Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností a dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť.

·         Vyjadruje pocity zo zážitku – pozitívne i negatívne.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Človek a svet práce

 

Konštruovanie

·         Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.

·         Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov.

 

  Ostatné voliteľné učiteľkou.

Umenie a kultúra

 

Hudobná výchova

 

     Percepčné činnosti

·         Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, pohybom alebo inými umeleckými výrazovými prostriedkami.

 

     Hudobno-pohybové činnosti

·         Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Výtvarná výchova

 

     Výtvarné činnosti s tvarom na ploche

·         Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.

 

Spontánny výtvarný prejav

·         Kreslí postavu.

·         Používa rôzne maliarske nástroje.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

Zdravie a pohyb

 

Zdravie a zdravý životný štýl

·         Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka.

·         Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia.

·         Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.

 

Ostatné voliteľné učiteľkou.

 

 

 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Ø  Námetové, konštruktívne a didaktické hry

Ø  Pohybové a relaxačné cvičenie

Ø  Zážitkové učenie

Ø  Inscenačné

Ø  Rozhodovanie pre určitú činnosť, záujem o nové veci

Ø  Konštruktívne hry

 

     Ostatné stratégie  sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky.

Odporúčané učebné zdroje

 

Ø  Detská encyklopédia dopravných prostriedkov, športov

Ø  Detské náradie a náčinie

Ø  Obrázkový materiál k danej téme

Ø  Detské skladačky, stavebnice rôzneho druhu

 

     Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok a sú využívané priebežne počas celého roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky.

Poznámky

 

Trvanie približne mesiac  v týždenných a v dvojtýždenných  intervaloch.

 

Stratégie uplatňované počas realizácie každého obsahového celku

 

·         grafomotorické hry a cvičenia

·         pohybové, zdravotné a relaxačné cvičenia

·         hry na zoznámenie, sebapoznávanie

·         výtvarné činnosti: výtvarné vyjadrovanie predstáv, hry s farbou, modelovanie

·         hudobné hry

·         vychádzky a pozorovanie okolia

·         námetové hry

·         prstové hry

·         matematické hry

·         konštruktívne hry

·         plánovanie činnosti deťmi

·         prezeranie kníh a encyklopédií, počúvanie rozprávok a príbehov s porozumením

·         hry zamerané na citlivosť sluchu a sluchovú diferenciáciu

·         maľované čítanie

·         reprodukcia príbehu

·         spoločné čítanie

·         tvorba príbehu

·         dramatizácia tematického príbehu

·         ranný kruh

·         rozprávanie učiteľky

·         rozhovor

·         artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry so slovami

·         tematická diskusia

·         brainstorming

·         priame pozorovanie

·         demonštrovanie učiteľkou

·         bádateľské aktivity (deskriptívne, historické, experimentálne)

·         pojmové mapovanie

·         porovnávacie, induktívne, deduktívne alebo analyticko-syntetické myšlienkové postupy riešenia úloh a problémov,

·         tvorivá dramatika

·         hry na dopravnom ihrisku, riešenie dopravných situácií pri bicyklovaní, kolobežkovaní

·         turistická vychádzka

·         zhotovovať výtvory – strihať, lepiť, tvarovať materiál

·         hry na rozvoj matematických predstáv

·          

 

 

 

Učebné zdroje využívané v každom obsahovom celku

 

·         interaktívna tabuľa

·         výučbové programové softvéry v počítačoch (napr. Výlety šaša Tomáša, ActiveInspire, FlowWorks)

·         digitálne záznamy – počítačové programy a digitálne záznamy textu (rôzne prezentácie v Power Pointe), obrazu a zvuku.

·         internetové stránky so zameraním na edukáciu

·         obrázkový materiál

·         programovateľná včielka Bee - Bot, podložka

·         pracovné listy

·         výtvarný materiál

·         zborník prstových hier

·         spevníky a zborníky piesní

·         CD, DVD – nosiče (rozprávky, hudobné nahrávky detských ľudových a umelých piesní, nahrávky vážnej hudby, relaxačnej hudby)

·         detské hudobné nástroje

·         Zborníky ročných období

·         detská autorská a ľudová literatúra

·         literárne pomôcky – pomôcky obsahujúce písaný text, napr. metodické materiály, odborná literatúra, spevníky, rozprávkové knižky, lexikóny, časopisy atď.,

·         encyklopédie

·         maľované čítanie

·         maňušky, bábky, rekvizity, paravány

·         špeciálne pomôcky – na znázornenie – prírodných javov, napr. magnety, batérie a žiarovka

·         plošné geometrické tvary, priestorové geometrické tvary kocka, guľa, valec, ihlan

·         kalendár počasia

·         záznamové hárky na bádateľské aktivity

·         športové a telovýchovné náradie a náčinie

·         exteriér MŠ s preliezkami

·         dopravné ihrisko a bicykle, kolobežky, odrážadlá

Vzdelávacie štandardy neviazané na obsahové celky

 

Vzdelávacie štandardy neviazané na obsahové celky sú úplne voliteľné učiteľkou , ktorá si ich vyberá a volí na základe aktuálnych rozvojových potrieb a možností detí, prípadne situačného rozhodovania vyplývajúceho z prirodzených situácií vzniknutých detskou zvedavosťou.

 

Voliteľné v tomto zmysle znamená – neviazané na obsahový celok informačnou

štruktúrou učiva.

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

HOVORENÁ REČ

 

     Artikulácia a výslovnosť

·         Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny.

·         Gramatická správnosť a spisovnosť.

·         Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.

 

PÍSANÁ REČ

 

     Porozumenie explicitného významu textu – slovná zásoba

·         Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr. opisom, použitím synonymických výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda použitím antoným a i.).

·         Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalostí, deja, faktov, informácií a i).

·         Reprodukuje stručne obsah prečítanéh textu.

 

     Porozumenie implicitného významu textu

·         Odpovedá na otázky nad rámec doslovného významu textu a dokáže predvídať dej, domýšľať (dedukovať) obsah, aplikovať informácie z textu v prenesených situáciách a pod.

·         Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v kresbe, pohybových a dramatických hrách a iných činnostiach.

 

     Znalosť žánrov a jazykových prostriedkov písanej reči

·         Znalosť základnej štruktúry rozprávok, príbehov a bájok prejavuje predvídaním udalostí

·         deja, zápletky, záveru.

·         Dokáže vysvetliť prenesený (symbolický) význam jednoduchých slovných spojení.

·         Chápanie formálnych charakteristík písanej reči

 

     Koncept tlače a znalosť knižných konvencií

·         Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh.

·         Fonologické procesy a fonologické uvedomovanie

·         Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu krátkeho literárneho útvaru rytmickým sprievodom.

·         Rozhodne, či sa dve slová rýmujú.

·         K zvolenému slovu uvedie slovo, ktoré sa s ním rýmuje.

·         Rozčlení zvolené slová na slabiky.

·         Určí počet slabík, z ktorých sa skladá slovo (maximálne trojslabičné).

·         Vyčlení začiatočnú hlásku slova.

 

     Grafomotorické predpoklady písania

·         Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov (horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá a stojatá osmička).

·         Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia (vertikálne línie, horizontálnej línie, krivky, slučky).

 

 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami

ČÍSLA A VZŤAHY

·         Rozumie týmto pojmom a symbolom: jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem,

·         deväť, desať, počet, odobrať, pridať, oddeliť, dvojica.

·         Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.

·         V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej postupnosti po číslo 10.

·         V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine.

·         V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaný ch objektov s určeným počtom.

·         V obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu určí počet predmetov v skupine a vytvorí skupinu predmetov s určeným počtom.

·         Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom.

·         Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou , kde sa pridáva,

odoberá, dáva spolu a rozdeľuje.

·         Pre dve skupiny objektov určí, kde je viac a kde menej objektov podľa zisteného počtu objektov v skupinách (do 10 prvkov v skupine).

·         Bez zisťovania počtu pre dve skupiny objektov u rčí, kde je viac a kde menej objektov.

·         Bez zisťovania počtu manipuláciou rozdelí skupinku predmetov na 2 alebo 3 skupinky s rovnakým počtom.

·         Bez zisťovania počtu rozdelí (ak to ide) skupinku obrázkov na 2 skupinky s rovnakým počtom.

 

GEOMETRIA A MERANIE

·         Rozumie pojmom čiara, kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník, guľa, kocka.

·         Rozumie pojmom rovnaký, taký istý, iný, odlišný, merať, dĺžka, vzdialenosť, dlhší a kratší, širší a užší, vyšší a nižší, hrubší a tenší, najdlhší a najkratší, najširší a najužší, najvyšší a najnižší, najhrubší a najtenší.

·         Rozumie pojmom merať, dĺžka, vzdialenosť.

·         Odhadom aj meraním porovná dva objekty podľa veľkosti určeného rozmeru (dĺžka, výška, šírka, hrúbka). Výsledok porovnania vysloví pomocou stupňovania prídavných mien (dlhší, kratší, širší, nižší, užší...).

·         Pri porovnávaní 3 objektov určí objekt s najväčším zvoleným rozmerom. Túto skutočnosť vysloví pomocou slov s predponou naj (najdlhší, najkratší, najužší, najtenší...).

·         Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 2 až 4 objekty.

·         Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení, ako sú prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede

·         (miestnosti, obrázka ...). Pomocou týchto slov opíše polohu objektu, umiestni predmet podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie predmetu na určené miesto, dokreslí obrázok podľa pokynov, dá pokyn na dokreslenie obrázka na určené miesto.

·         Zistí (aj len hmatom), pomenuje a približne vymodeluje guľu, kocku, valec.

·         Ukáže steny kocky. Ukáže na nich, kde je vrchol (napríklad tak, že sa opýtame kde sa môže pichnúť) a kde je hrana (napríklad tak, že sa opýtame, kde sa môže porezať).

·         Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových dielcov podľa predlohy, podľa pokynov, na danú tému.

·         V skupine telies identifikuje kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.

·         Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.

 

LOGIKA

·         Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.

·         Rozumie pojmom a spojeniam vzor, pravidlo, je to pravda, nie je to pravda, viac, menej, rovnako, najviac, najmenej, veľa, málo.

·         Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo pravidla jednoduchú postupnosť objektov.

·         Pokračuje (aj spätne) vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo nakreslenej postupnosti obrázkov, v ktorej sa pravidelne menia dva rôzne objekty, ktoré sa spolu vyskytujú maximálne 8 krát. Objekty môžu byť celkom odlišné, alebo sa líšia iba farbou či veľkosťou.

·         Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti.

·         Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí) jednoduchých tvrdení.

·         Naformuluje jednoduché tvrdenie.

·         Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).

·         Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti.

 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť

ĽUDSKÉ VLASTNOSTI A EMÓCIE

·         Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky alebo príbehu – pozitívne i negatívne.

 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA

·         Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa chodcov.

·         Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov.

·         Pozná a dodržiava základné pravidlá správania v úlohe cestujúceho v hromadnej doprave a v úlohe spolujazdca.

·         Vymenuje rôzne druhy dopravných prostriedkov.

 

MEDIÁLNA VÝCHOVA

·         Má predstavu o skutočnej a virtuálnej realite.

·         Rozlišuje dobro a zlo ako protikladné hodnotové aspekty v skutočnej a virtuálnej realite.

 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce

MATERIÁLY A ICH VLAST NOSTI

·         Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov.

 

     Užívateľské zručnosti

·         Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.

·         Má jednoduché užívateľské zručnosti predmetov dennej potreby v domácnosti a aj elementárnych pracovných nástrojov v dielni či záhrade .

 

KONŠTRUOVANIE

·         Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu.

·         Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.

·         Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.

·         Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.

·         Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov.

 

 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra – hudobná a výtvarná výchova

HUDOBNÁ VÝCHOVA

     Rytmické činnosti

·         Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 aj v 3/4 takte.

·         Realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam.

 

     Vokálne činnosti

·         Spieva piesne a riekanky.

 

     Inštrumentálne činnosti

·         Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady piesne či skladby.

·         Zvláda jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam a riekankám.

 

Hudobno-pohybové činnosti

·         Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách

 

Hudobno-dramatické činnosti

·         Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby prostriedkami hudobnej dramatiky.

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

     Výtvarné činnosti s tvarom na ploche

·         Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie).

·         Pomenuje výsledný tvar.

·         Vystrihuje časti obrázkov.

·         Spája časti obrázkov lepením.

·         Dotvára tvary kresbou (maľbou).

·         Pomenuje výsledok.

·         Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar.

     Výtvarné činnosti s tvarom v priestore

·         Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty.

·         Skladá priestorovú zostavu z rôznych materiálov.

·         Spojí tvary do výsledného celku a pomenuje ho.

 

     Výtvarné činnosti s farbou

·         Pomenuje základné a zmiešané farby.

·         Pozná základy miešania farieb.

·         Porovná niekoľko základných techník maľovania.

·         Vyberie si z niekoľkých techník maľovania.

·         Farbami vyjadrí pocit.

·         Hravo experimentuje s farbami.

 

     Spontánny výtvarný prejav

·         Výtvarne vyjadruje svoje pocity

·         Porovnáva vlastnosti rôznych kresliacich nástrojov.

·         Opíše obsah kresby.

 

Synestézia (medzizmyslové vnímanie).

·         Frotážuje rôzne povrchy.

·         Rozlišuje rôznycharakter povrchov.

·         Farebne vyjadruje zážitok z hudby (zvuku).

·         Pomenuje základný chuťový vnem

 

 

 

Vzdelávacia oblasť zdravie a pohyb

POHYB A TELESNÁ ZDATNOSŤ

·         Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, ľah.

·         Ovláda tieto základné lokomočné p

·         ohyby: chôdza, beh, skok, lezenie, plazenie,

·         kotúľanie.

·         Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.

·         Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi.

·         Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné kroky na hudobný sprievod.

·          

SEZÓNNE AKTIVITY A KURZY

·         Vo vodnom prostredí sa pohybuje bez strachu; na elementárnej úrovni ovláda základné plavecké zručnosti.

·         Ovláda, na elementárnej úrovni, základné lyžiarske zručnosti.

·         Ovláda, na elementárnej úrovni, základné korčuliarske zručnosti.

·         Ovláda správnu techniku bicyklovania, kolobežkovania a iných sezónnych aktivít.

 

 

VZDELÁVACIE ŠTANDARDY DOSAHOVANÉ PRIEBEŽNÝMI

A BEŽNÝMI DENNÝMI AKTIVITAMI BEZ POTREBY PLÁNOVAŤ ICH V RÁMCI CIELENÝCH VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT

 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia

HOVORENÁ REČ

     Komunikačné konvencie

·         Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami –

·         deťmi i dospelými.

·         Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržuje očný kontakt, hlasnosť prejavu prispôsobuje situácii.

·         Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom.

·         Pozná a dodržuje základné pravidlá vedenia dialógu.

 

     Artikulácia a výslovnosť

·         Rozumie spisovnej podobe jazyka.

 

PÍSANÁ REČ

     Chápanie formálnych charakteristík písanej reči

      Koncept tlače a znalosť knižných konvencií

·         Pri listovaní a prezeraní knihu správne drží.

·         Ukáže titulnú stranu knihy.

·         Ukáže začiatok čítania textu.

·         Listuje v knihe správnym smerom.

·         Rozpozná, kde je v knihe uvedený názov a autor knihy.

·         Identifikuje pri čítaní slová v správnej smerovej orientácii (zľava – doprava).

·         Ukáže pri čítaní riadky v správnej smerovej orientácii (zľava –

·         doprava, zhora – nadol).

·         Identifikuje niektoré písmená abecedy.

 

     Grafomotorické predpoklady písania

·         Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí od podložky je primeraná.

·         Úchop a tlak ceruzky zodpovedá norme.

 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami

LOGIKA

·         Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí) jednoduchých tvrdení.

·         Naformuluje jednoduché tvrdenie.

 

PRÁCA S INFORMÁCIAMI

·         Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami, vie ovládať digitálne hry či používať digitálne animované programy určené pre danú vekovú skupinu a pod.

·         Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok, vie kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať obrázky.

 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť

ĽUDIA V BLÍZKOM A ŠIRŠOM OKOLÍ

·         Nadviaže adekvátny sociálny kontakt (verbálny i neverbálny) s inými osobami – deťmi i dospelými.

 

ZÁKLADY ETIKETY

·         Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu.

·         Odzdraví primerane situácii akceptujúc osobu, s ktorou sa zdraví.

·         Používa pozdrav, prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu.

·         Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania.

·         Správa s a ohľaduplne k deťom i dospelým.

 

ĽUDSKÉ VLASTNOSTI A EMÓCIE

·         Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobných predpokladov.

·         Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností.

·         Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť.

·         Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií – pozitívne

·         i negatívne.

 

PROSOCIÁLNE SPRÁVANIE

·         V dialógu vie vypočuť iných (deti i dospelých).

·         Správa sa priateľsky k deťom i dospelým.

·         Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje.

·         Poďakuje za pomoc od druhých.

·         Poskytne iným pomoc.

·         Podelí sa o veci.

·         Reaguje adekvátne na dobré skutky.

·         Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom.

·         Nenásilne rieši konflikt.

·         Odmieta nevhodné správanie.

·         Odmieta kontakt s neznámym dospelým – bezpečné správanie.

·         Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania.

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb

HYGIENA A SEBAOBSLUŽNÉ ČINNOSTI

·         Má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety a toaletného papiera, umývanie rúk po použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď.).

·         Ovláda základné sebaobslužné činnosti.

·         Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata, obed, olovrant), používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní.

·         Udržiava poriadok vo svojom okolí.

 

POHYB A TELESNÁ ZDATNOSŤ

·         Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.

·         Zvládne turistickú prechádzku.