Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2022

o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia

v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Banská Bystrica

 s účinnosťou od 1.1. 2023

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia $ 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Banská Bystrica sumou

vo výške 32,00 €

2. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. Úhradu príspevku možno vykonať bezhotovostne bankovým prevodom na účet školskej jedálne mesta Banská Bystrica.

 

VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica:

Vyhodnotenie pripomienok VZN

VZN č.15/2022