STRAVOVANIE

Odhlasovanie detí zo stravy je do 8.00 hod. na telefónnom čísle 048/4177293.
V prípade že viete že dieťatko nepríde nasledujúci deň do MŠ prosíme nahlásiť učiteľke na triede a následne zapísať do odhlasovacieho zošita vo vstupnom vestibule materskej školy.

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú urcené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica c. 5/2023, ktorym sa mení a dopĺňa VZN c. 15/2022 o určeni výšky prispevkov pre školy a školské zariadenia v zriadovatel'skej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v súlade s 3. finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.

Veková skupina Desiata Obed Olovrant Nákup potravín Dotácia na stravu Úhrada

Dieťa MŠ

(2-5 rokov)

0,50€

1,20€ 0,40€ 2,10€ 0€ 2,10€

Dieťa MŠ

(2-6 rokov)

- hmotná núdza

0,50€

1,20€

0,40€

2,10€

1,40€

0,70€

Dieťa MŠ

(5-6 rokov)

predškolák

0,50€ 1,20€ 0,40€ 2,10€ 1,40€ 0,70€

Prípevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa mesačne uhrádza paušálnou čiastkou.

Veková skupina Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov Úhrada zákonného zástupcu
stravník MŠ 9,00 € 9,00 €
 • Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na stravovanie a réžiu do 10. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne SOB : SK68 7500 0000 0040 1714 6637
 • V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14.00 hod. do zošita vo vestibule, osobne, na záznamník alebo v prípade ochorenia dietata najneskôr do 7.30 hod. ráno telefonicky na t.č. 048/4177293
 • Úhrada zákonného zástupcu dietata sa podľa zákona č. 544/2010 Z.z.. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o 1,40 € iba v prípade, ak sa dieta zúčastní výchovno-vdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.
 • Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje na:
  • kazdé dieta, ktoré navstevuje materskú skolu alebo základnú školu a v materskej skole, alebo v zakladnej škole je najmenej 50% detí z domácností, ktorm sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • dieťa, ktoré navštevuje materskú skolu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo vyške životného minima,
  • dieta, ktoré navstevuje posledny roník materskej školy (dalej len „MŠ"), ak rodic dietata alebo fyzická osoba, ktorej je dieta zverené do starostlivosti rozhodnutim sudu, písome poziada o poskytnutie dotácie na stravu.
 • V pripade prichodu dietata do materskej skoly po 8. 00 hod. zákonný zástupca dietata je povinny túto skutonost nahlásit telefonicky z dôvodu zabezpecenia stravy

 • V prvý deň choroby dietata je možné neodhlásenú stravu odobrat do obedára v case od 11.20 - 11.45 hod. Toto nie je možné u deti, ktorym je poskytnutá dotáciu na podporu vychovy k stravovacím návykom.
 • Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonny zástupca je povinny uhradit príspevok na nákup potravín v plnej výške v termíne do 10. dña nasledujúceho mesiaca. V tomto prípade je možné stravu odobrat do obedára.