STRAVOVANIE

Odhlasovanie detí zo stravy je do 8.00 hod. na telefónnom čísle 048/4177293.
V prípade že viete že dieťatko nepríde nasledujúci deň do MŠ prosíme nahlásiť učiteľke na triede a následne zapísať do odhlasovacieho zošita vo vstupnom vestibule materskej školy.

Dotácia na stravu pre predškolákov a uplatnenie daňového bonusu.

Dovoľujeme si Vás informovať, že MPSVR SR nás po komunikácii s MF SR požiadalo, aby boli zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§ 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov) informovaní, že v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§ 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov).

 

Uvedené vyplynulo zo spoločnej komunikácie zástupcov MPSVR SR s MF SR, ktoré nepripúšťa použitie iného výkladu zákona o dani z príjmov a preto, ak si rodičia plánujú uplatniť daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Vzhľadom na uvedené je odporúčané rodičom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.

Viac informácií : https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=590

             POPLATKY ZA STRAVU             

Od 01.09.2019 nadobudlo účinnosť VZN č.1/2019 v zmysle ktorého sa platby za stravu a réžiu realizujú za aktuálny mesiac. Preplatky za stravné sa odpočítavajú z predchádzajúceho mesiaca.

Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach pri MŠ paušálne čiastkou na jedného stravníka mesačne 4,50 € (aj za deti 5-6 ročné).

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie do 10. dňa v mesiaci na bankový účet Školskej jedálne pri MŠ Sásovská cesta 21 SK68 7500 0000 0040 1714 6637, Banská Bystrica. Lístky so sumou za stravné sú vždy umiestnené vo vestibule materskej školy pri vstupe.

Poplatky:

Veková skupina Desiata Obed Olovrant Nákup potravín Dotácia na stravu Úhrada

Stravník MŠ

(2-5 rokov)

0,38€

0,90€ 0,26€ 1,54€ 0€ 1,54€

Stravník MŠ

(2-5 rokov)

- hmotná núdza

0,38€

0,90€

0,26€

1,54€

1,20€

0,34€

Stravník MŠ

(5-6rokov)

0,38€ 0,90€ 0,26€ 1,54€ 1,20€ 0,34€